การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตร พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

โดยพันธบัตรนี้มีชื่อเรียกว่า “พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4” มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และมอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นพันธบัตรชน…